16207 είδη super market

Privacy Policy

Πολιτική απορρήτου e-smartmarket.gr

Αυτή η Ιστοσελίδα συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων:e-smartmarket.gr

Email επικοινωνίας: [email protected]

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Ιστοσελίδα, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies, Δεδομένα Χρήσης, όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ολοκληρωμένα στοιχεία για κάθε είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Εκτός και αν ορίζεται άλλως, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από την παρόντα ιστοσελίδα είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις όπου η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δηλώνει ρητά ότι ορισμένα στοιχεία δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Ιστοσελίδα ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Ιστοσελίδα εξυπηρετεί το σκοπό παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή IT εργαλείων, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φορείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, φορείς επικοινωνίας, που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων;
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του;
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης ;
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση εξουσίας που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης;
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης ή τρίτα μέρη.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για τη επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο γραφείο λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των δεδομένων χρήστη σε άλλη χώρα εκτός από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για τη διαφύλαξη των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιείται μια τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν  περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ερωτώντας τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνία.

Χρόνος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Ιδιοκτήτη.

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Συνεπώς, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεσθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Σκοπός της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Analytics, Βελτιστοποίηση κίνησης δεδομένων και Διανομή, Επικοινωνία με τον Χρήστη, Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες και Διαφήμιση.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.Analytics

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στην Ιστοσελίδα και μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται η δραστηριότητα των χρηστών.

Google Analytics (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικούς της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

2.Επικοινωνία με τον Χρήστη

Φόρμα επικοινωνίας (σε αυτή την ιστοσελίδα)

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα τους, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτόν τον Ιστότοπο να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, όπως υποδεικνύεται από την φόρμα επικοινωνίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα.

Ενημερωτικό δελτίο (σε αυτή την ιστοσελίδα)

Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών που θα λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες εμπορικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με αυτήν την ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της ιστοσελίδας.

Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για το κάθε κοινωνικό δίκτυο.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

ShareThis (Sharethis Inc.)

Το ShareThis είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία ShareThis Inc., η οποία εμφανίζει ένα γραφικό στοιχείο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες καθώς και την κοινή χρήση των περιεχομένων αυτής της Ιστοσελίδας.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση, αυτή η υπηρεσία μπορεί να εμφανίζει γραφικά που ανήκουν σε τρίτους, όπως οι διαχειριστές κοινωνικών δικτύων όπου μοιράζονται τις αλληλεπιδράσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρίτα μέρη που παρέχουν το γραφικό στοιχείο θα ενημερωθούν για τις αλληλεπιδράσεις και τα δεδομένα χρήσης στις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη αυτή η υπηρεσία.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies and Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Privacy Policy.

Facebook Like κουμπί και κοινωνικά widgets (Facebook, Inc.)

Το Facebook Like κουμπί  και τα κοινωνικά widgets είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Facebook που παρέχεται από το Facebook, Inc.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies and Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Twitter Tweet κουμπί and κοινωνικά widgets (Twitter, Inc.)

Το Twitter Tweet κουμπί και τα κοινωνικά widget είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο του Twitter που παρέχεται από το Twitter, Inc.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies and Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

4.Βελτιστοποίηση κίνησης δεδομένων και Διανομή

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στην ιστοσελίδα να διανέμει το περιεχόμενό του χρησιμοποιώντας εξυπηρετητές που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται αυτές οι υπηρεσίες. Η λειτουργία τους είναι να φιλτράρουν τις επικοινωνίες μεταξύ αυτής της ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.

CloudFlare (CloudFlare Inc)

Το CloudFlare είναι μια υπηρεσία βελτιστοποίησης κίνησης δεδομένων και διανομής, που παρέχεται από την CloudFlare Inc.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η υπηρεσία CloudFlare είναι να φιλτράρει όλη την επισκεψιμότητα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, δηλ. την επικοινωνία μεταξύ αυτής της ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, ενώ επιτρέπει επίσης τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων από αυτήν την ιστοσελίδα.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Privacy Policy.

5.Διαφήμιση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη για σκοπούς επικοινωνίας διαφημίσεων που εμφανίζονται με τη μορφή εμβλημάτων και άλλων διαφημίσεων σε αυτή την Ιστοσελίδα, ενδεχομένως με βάση τα ενδιαφέροντα των Χρηστών.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για αυτόν το σκοπό. Πληροφορίες και όροι χρήσης παρουσιάζονται παρακάτω.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies για τον προσδιορισμό των Χρηστών ή να χρησιμοποιούν τη τεχνική επαναστόχευσης (retargeting), δηλ. να εμφανίζουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανιχνεύονται εκτός αυτής της Ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τις πολιτικές απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών.

Linkwise

H Linkwise αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο Affiliate Δίκτυο στην Ελλάδα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies and Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ελλάδα – Privacy Policy.

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους που έχουν προηγουμένως δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων τους.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση τους. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα τους.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 • Επαλήθευση και διόρθωση . Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορισμός της επεξεργασία των δεδομένων τους.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών δεδομένων τους.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να εξασφαλίσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Λήψη των δεδομένων τους και μεταφορά σε άλλο ελεγκτή.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Κατάθεση Καταγγελίας.Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ιδιοκτήτη ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή παρέχοντας ένα λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους για να δικαιολογήσουν την αντίρρηση..

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβάλονται σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής εκμετάλλευσης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή ττην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, αν ο ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορίας, οι χρήστες μπορούν  να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Για οποιαδήποτε αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων του Χρήστη μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα σε ένα μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Ιδιοκτήτης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και σχετικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε τρίτη υπηρεσία ενδέχεται να συλλέξει αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με την εν λόγω ιστοσελίδα (αρχεία καταγραφής συστήματος) και άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως είναι η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πως χειρίζονται “Do Not Track” αιτήματα

Αυτή η ιστοσελίδα δεν υποστηρίζει “Do Not Track” αιτήματα.
Για να διαπιστώσετε πως χειρίζονται τα “Do Not Track” αιτήματατα οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτή την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή με τη γνωστοποίηση στους χρήστες της σε αυτή τη σελίδα και  ενδεχομένως σε αυτή την ιστοσελίδα και – εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στον Ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις διαδικασίες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Ιδιοκτήτης θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά την παρούσα ιστοσελίδα. 02/06/2020

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη σε αυτήν και να παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στο χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

1.Βασικά Cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2.Cookies Ανάλυσης Απόδοσης

Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση.

3.Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να θυμόμαστε την επιλογή σας για τη εμφάνιση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση της επιλογής σας για κλείσμο αναδυόμενων παραθύρων.

4.Συμπεριφορικά Cookies – Διαφήμιση / cookies τρίτων

Οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στην δραστηριότητά που πραγματοποιήσατε κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Menu
logo
Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας

για ΜΕΓΑΛΕΣ προσφορές